ការសិក្សាក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត

តើអ្វីខ្លះដែលជួយអ្នកក្នុងការតស៊ូ និងជំនះឧបសគ្គទាំងនោះ?

ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជំនះឧបសគ្គនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសិស្ស ពួកគេគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិ និងពិភពលោក។ខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាពចំពោះពួកគេ ហើយអប់រំគេឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ ក្លាហាន និងទទួលខុសត្រូវ។

 

 

- Loch Sotheany

អ្នក គ្រូ ងន សាវដី បង្រៀនសិស្សថ្នាក់ទី ៥ តាម ហ្ស៊ូម

ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជំនះឧបសគ្គនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសិស្ស ពួកគេគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិ និងពិភពលោក។ខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាពចំពោះពួកគេ ហើយអប់រំគេឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ ក្លាហាន និងទទួលខុសត្រូវ។

 

 

 

- Loch Sotheany

អ្នក គ្រូ ងន សាវដី បង្រៀនសិស្សថ្នាក់ទី ៥ តាម ហ្ស៊ូម

អ្វីដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំជម្នះឧបសគ្គទាំងនោះគឺក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសិស្ស។ – អ្នកគ្រូ ឡុច សុធានី